Judo Federation of Australia State Government Victoria logo
Judo Victoria

Kata

Of the 10 Kodokan Kata, the IJF conducts competition in 5: Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kime-no-Kata, Ju-no-Kata and Kodokan Goshinjutsu.

Kata for training are: Koshiki-no-kata, Itsutsu-no-Kata, SeiryokuZenyo-KokuminTaiiku, Joshi-Goshinho, Go-no-Kata.

 

JVI conducts competition in the same 5 Kata as the IJF.

Note: This is Kata for Competition, not grading.

Click for details